دلیل استفاده از آمپلی فایر

دلیل استفاده از آمپلی فایر ؟ و آمپلی فایر چیست ؟

خیلی ها از من می پرسند که چرا باید از آمپلی فایر استفاده کنم . ویا با شنیدن اینکه باید آمپلی داشته باشید ، می گویند من دنبال صدای خیلی زیاد نیستم در کل کم نیستند کسانیکه لزوم استفاده از آمپلی فایر را نمی دانندو سوالشان این است که دلیل استفاده از آمپلی فایر چیست؟

ادامه مطلب