همه چیز در مورد خازن

داشتن یا نداشتن خازن،لزوم استفاده از خازن در سیستم ، همیشه مورد سوال بوده و نداشتن استاندارد خاصی برای تشخیص وراهنمایی مصرف کنندگان ،باعث سردرگمی بیشتر نیز می شود .
اگرتابه حال دنبال خازن بوده اید ،حتما با تناقض بسیار روبرو شدید خازنهایی با ظرفیت چندین فاراد با قیمت یک پنجم خازن یک فاراد
در مطلب زیر سعی می کنیم به مسایل مطرح شده بیشتر بپردازیم

ادامه مطلب