چرا پلی پروپیلن ؟

امروزه یکی از مواد اصلی تهیه صفحه(cone) ساب ها وبلندگو پلی پرو پیلن است این ماده حاصل از پتروشیمی تقریبا ۸۰% صفحات تزریقی بلندگو ها وساب های مصرفی در کار آدیو را تشکیل می دهد . ولی چرا پلی پروپیلن ؟ این سوال را دوستم فرشاد اینگونه پاسخ می دهد……

ادامه مطلب

ساب ،باکس و بقیه ماجرا….(بخش دوم باکس سیلد)

شناخت ساب ونحوه استفاده از آنها همواره برای کسانیکه تجربه کمتری در مورد کار آدیو دارند جالب وسوال بر انگیز بوده وهست …وما در این نوشته سعی می کنیم تا در حد تواناییمان به طور ساده به برسی این عضو اصلی سیستمها بپردازیم

ادامه مطلب

ساب،باکس وبقیه ماجرا…(بخش اول،free air)

شناخت ساب ونحوه استفاده از آنها همواره برای کسانیکه تجربه کمتری در مورد کار آدیو دارند جالب وسوال بر انگیز بوده وهست …وما در این نوشته سعی می کنیم تا در حد تواناییمان به طور ساده به برسی این عضو اصلی سیستمها بپردازیم

ادامه مطلب

TS-D1720C کامپوننتی برای همه فصول

امروزه با شناخت کامپوننت وپی بردن به مزایای آن شاهد جایگزینی آرام آن با بلندگوهای متداول در میان مصرف کنندگان هستیم . والبته با توجه به محاسن کامپوننتها( برای اطلاع بیشتر به مقاله فرق کامپوننت وبلندگو مراجعه کنید)این رویکرد قابل پیش بینی بود .ولی….

ادامه مطلب