چرا پلی پروپیلن ؟

امروزه یکی از مواد اصلی تهیه صفحه(cone) ساب ها وبلندگو پلی پرو پیلن است این ماده حاصل از پتروشیمی تقریبا ۸۰% صفحات تزریقی بلندگو ها وساب های مصرفی در کار آدیو را تشکیل می دهد . ولی چرا پلی پروپیلن ؟ این سوال را دوستم فرشاد اینگونه پاسخ می دهد……

ادامه مطلب