دمپینگ فاکتور

دمپینگ فاکتور(damping factor) چیست؟

یکی از مشخصات بحث بر انگیز آمپلی فایرها که اختلاف نظر در مورد مقدار استاندار آن ویا اصلا مهم بودن یا نبودن آن وغیره …همیشه مطرخ است مشخصه دمپینگ فاکتور می باشد

ادامه مطلب