Aluminum-coated
polypropylene
Polypropylene coated with a thin layer of aluminum. The combination creates a stiff,
lightweight material used in woofer cones.
پلی پروپیلن پوشش داده
شده با آلومینیوم
پلی پروپیلن پوشش داده شده با لایه نازکی از آلومینیوم : چنین ترکیبی، ماده سخت و سبک وزنی ایجاد
بکار برده میشود. (Woofer Cones) میکند که در قسمت مخروطی بلندگوی ووفر
Aramid
A synthetic fiber with excellent strength-to-weight properties. It can be woven into a
fabric, or blended into polypropylene to produce lightweight, weather-resistant woofer
cones that have the natural sound characteristics found in high-quality paper cones.
آرامید
الیاف مصنوعی با نسبت استحکام به وزن بسیار عالی. میتواند بصورت پارچه ای با الیاف بافته شده
با وزن کم و (Woofer) درآمده و یا با ترکیب شدن با پروپیلن جهت تول ید مخروطهای بلندگوی ووفر
مقاوم در برابر هوا که دارای همان صدای طبیعی ای هستند که در مخروطهای کاغذی با کیفیت بالا
تولیدمیشوند، بکار روند.
Butyl rubber
A rubber/butylene compound with excellent flexibility and durability. Used for speaker
surrounds
لاستیک بوتیل
استفاده Surround ماده ای مرکب از لاستیک /بوتیلن با انعطاف پذیری و مقاومت بالا که در اسپیکرهای
میشود.
Cast aluminum
Cast metals have a greater resistance to resonance than stamped metals when used in
speaker baskets. Cast aluminum combines light weight with rigidity and strength.
آلومینیوم ریختگی
فلزات ریختگی زمانی که در ساخت بدنه ه ای اسپیکر مورد استفاده قرار میگیرند، مقاومت به ارتعاش
بالاتری نسبت به فلزات استمپ شده از خود نشان میدهند . آلومینیوم ریختگی، هر دو خاصیت وزن کم و
سختی و استحکام بالا را در کنار هم داراست.
C.M.M.D. (Ceramic
Metal Matrix
Diaphragm)
First developed by Infinity for their home speakers, C.M.M.D. is a layered composite of
thin ceramics and metal. This material is non-resonant, stiff and quite strong. It is
notable for producing uncolored sound with excellent dispersion. C.M.M.D. is used for
woofers, midranges and tweeters
C.M.M.D
دیافراگم از جنس
سرامیک/فلز
از اولین مواد تولید شده در حجم بالا برای اسپیکرهای خانگی.
یک کامپوزیت لایه لایه متشکل از سرامیکه ای نازک و فلز میباشد . این ماده ضد ارتعاش، C.M.M.D
برای C.M.M.D . سخت و کاملاً محکم است . قابل توجه در تولید صدای واضح با نشر بسیار عالی میباشد
مورد استفاده قرار میگیرد. (Tweeter) و تیوترها (Midrange) میدرنج ها ، (Woofer) بلندگوهای ووفر
Ferro fluids
Ferrofluids dissipate heat that builds up in speaker voice coils. Since ferrofluids are
magnetic, they don’t require physical containment — the speaker’s magnetic field holds
the fluid in place.
محلولهای مغناطیسی
محلولهای مغناطیسی، حرارت ذخیره شده در سیم پیچ های صوتی اس پیکر را پراکنده میکنند . از آنجائی که
این محلولها دارای خاصیت مغناطیسی هستند، نیازی به حفاظ و محدود کننده فیزیکی ندارند . میدان
مغناطیسی اسپیکر، مایع را در جای خود محفوظ نگاه میدارد.
When polypropylene is injected as a foam into a speaker mold, the resulting material Foamed IMPP
retains air bubbles that make it lighter without giving up strength
پلی پروپیلن ریخته گری
تزریقی شده بصورت فوم
هنگامیکه پروپیلن بصورت فوم به داخل قالب اسپیکر تزریق میشود، ماده حاصل حاوی حبابهای هوا
خواهد بود که اسپیکر را سبکتر و در عین حال مستحکم تر خواهد نمود.
A blend of glass fibers and plastics with excellent heat resistance. Used in constructing Glass-imide
voice coil formers
شیشه-ایمید
(کربونیل)
ترکیبی از الیاف شیشه ای، آمیخته شده با پلاستیک، که مقاومت بسیار بالائی در برابر حر ارت داشته و در
ساخت سیم پیچهای صوتی بکار میرود.
Graphite-injected
polypropylene
A composite material of polypropylene and graphite that is stiffer and stronger than
regular polypropylene film
پلی پروپیلن تزریق شده با
گرافیت
ماده ای کامپوزیتی متشکل از پلی پروپیلن و گرافیت، که سخت تر و مستحکم تر از قشر پلی پروپیلن
معمولی میباشد.
HCL
(Honey comb-
Laminate)
HCL (HoneyComb-Laminate) is a laminate that combines layers of woven glass fiber
with an inner core of Nomex honeycomb. The result is a very strong material, excellent
for speakers that need to handle high power.
سطح مورق مشبک
سطحی مورق متشکل از لایه هایی از الیاف شیشه ای بافته شده سطح مقطع مشبک و ضد آتش ، HCL
میباشد. این ماد ه حاصل ، بسیار مستحکم و مناسب برای ساخت اسپیکرهائی است که با قدرت بالا کار
میکنند.
H.O.P.
(Highly Oriented
Polyolefin)
The molecules in Highly Oriented Polyolefine are arranged in linear strands, giving this
material more inherent strength and rigidity than most other polymer films. H.O.P. is
used by Sony for
H.O.P
(پلی اولفین جهت دار)
بصورت خطی قرار گرفته و استحکام و سختی بیشتری را نسبت به بیشتر پوششهای H.O.P مولکولهای
پلیمری از خود نشان میدهد.
(در زمان تولید، علاوه بر اکسترود شدن، لایه به صورت آبشاری، از طرفین نیز کشیده شده است.)
IMPP
(injection-molded
polypropylene)
IMPP consists of polypropylene that is injected into a mold when forming the speaker
cone. The speaker cone retains more stiffness, and is less colored by resonation, than
cast polypropylene cones
I.M.P.P
(پلی پروپیلن ریخته گری
تزریقی شده)
متشکل است از پلی پ روپیلنی که در جریان ساخت مخروط اسپیکر، به درون قالب تزریق شده I.M.P.P
است. در این حالت مخروط اسپیکر، سختی بیشتر و فرکانس رزونانس کمتری نسبت به مخروطهای پلی
پروپیلنی تهیه شده به روش ریخته گری ساده خواهد داشت.
To increase the strength and stiffness of IMPP, other materials are added to form IMPP IMPP composite
composites. These materials are usually minerals like mica or carbon.
I.M.P.P کامپوزیت
را I.M.P.P مواد دیگری به آن افزوده شده و کامپوزیت ،I.M.P.P بمنظور افزایش استحکام و سختی
تشکیل میدهند. این مواد معمولاً کانیهائی از جمله میکا و کربن میباشند.
Injection-molded
See IMPP polypropylene
پلی پروپیلن ریخته گری
تزریقی شده
I.M.P.P . ر.ک
A polyethylene film that features excellent stiffness, shape retention, and durability. Kaladex/Kaladax
Tweeters made with this material produce natural, uncolored highs
Kaladex/Kaladax
لایه ای پلی اتیلنی که سختی عالی ، قابلیت حفظ شکل اولیه و مقاومت بالائی را ارائه مینماید . بلندگوهای
توئیتر ساخته شده با این ماده، صدای رسا و طبیعی ای را ایجاد مینمایند.
Kapton is a polymer that is often used in applications where high-temperature Kapton voice coil
capabilities are important. It’s well-suited for use in voice coil formers
سیم پیچ صوتی از جنس
کپتون
کپتون، پلیمری است که اغلب در مصارفی که قابلیت تحمل در درجه حرارت بالا در آنها اهمیت دارد بکار
برده میشود و در ساخت سیم پیچهای صوتی بسیار مناسب میباشد.
Laminated
polyester
This is a multi-layered material made of polyester fibers. This soft material has a
natural, warm sound, much like silk
پلی استر لایه لایه
(لامینت شده یا ورقه ای)
ماده ای چند لایه (مورق)، ساخته شده از الیاف پلی استر که بسیار نرم بوده و همانند ابریشم، دارای
صدائی طبیعی و گرم میباشد.
Mylar
Mylar, developed in the 1950s, is one of the granddaddies of polyester films. Mylar is
usually used in small speakers such as tweeters or midranges. It’s unaffected by
humidity and is fairly inexpensive. Also known as PET
ورق پلی استر
و Mylar (با نام تجاری
(PET FILM یا
که در سال ۱۹۵۰ تهیه شده است، از خانواده پوششهای پلی استری میباشد. مایلر معمولاً جهت Mylar
مصارف عایقهای الکتریکی در اسپیک رهای کوچک مانند توئیترها یا میدرنج ها بکار برده میشود . در برابر
نیز در PET رطوبت مقاوم و تأثیر ناپذیر بوده و به نحو مطلوبی ارزان قیمت میباشد . همینطور تحت نام
بازار شناخته میشود.
Neodymium is one of several rare earth metals used in creating small, high-strength Neodymium magnet
magnets. Neodymium magnets are usually used in tweeters
آهنربای دائم نئودیمیوم نئودیمیوم از جمله فلزات قلیائی خاکی است که در تهیه آهنرباهای کوچک، با استحکام بالا بکار میرود .
این آهنرباها معمولاً در ساخت بلندگوهای توئیتر مورد استفاده قرار میگیرند.
A woven glass-fiber material. Neoglass is used in tweeters that need high power- Neoglass
handling capabilities.
نئو گلاس
نئو گلاس بافتی است متشکل از الیاف شیشه ای که در بلندگوهای توئیتری که نیاز به قابلیت کار با
قدرت بالا دارند بکار برده میشود.
PBO (polybenzoxozole) is a polymer that can be extruded into fibers and woven into a PBO fiber
tough material. This fiber is used to build woofer cones
الیاف پلی بنزوکسوزول
پلیمری است که میتواند اکسترود شده، تولید الیاف نماید و بافته شده، تبدی ل به ماده ای سفت و PBO
محکم شود. الیاف پلی بنزوکسوزول در ساخت مخروطهای بلندگوی ووفر مورد استفاده قرار میگیرند.
Pearl mica
Micas are a group of minerals composed of various amounts of aluminum, potassium,
and other metals. Pearl mica has a distinct lustrous, pearl-like color. When injected into
polypropylene, it yields a material that is dense yet sensitive — ideal for woofer cones
پودر میکای صدفی
میکاها گروهی از کانیها (مواد معدنی) هستند، متشکل از فلزاتی مانند آلومینیوم، پتاسیوم و … .
میکای صدفی، دارای رنگ ی درخشان و مرواریدی شکل است . با تزریق در پلی پروپیلن، ماده ای چگال
(دانس) و حساس را حاصل مینماید ، که در ساخت مخروطهای مورد استفاده در بلندگوی ووفر مناسب
میباشد. مخروط تزر یقی پل ی پروپ یلن پوش یده شده با م یکای صدف ی بر ای ایجاد صدا ی شفاف امواج مورد
استفاده قرار میگیرد.
See Polyetherimide PEI
ر.ک. پلی اتریمید PEI
A generic name for Mylar PET
Mylar نامی عام برای PET
A polymer film material used in tweeters. Very similar in performance to Mylar Polyethylene
میباشد. Mylar پلی اتیلن قشری پلیمری، مورد استفاده در بلندگوهای توئیتر که دارای عملکرد مشابه با
Polycarbonate
A blend of polyester films and carbon resulting in a hard, non-resonant material used
mainly in bright-sounding tweeters, and occasionally in constructing the speaker basket.
Polycarbonates can be produced in a variety of colors, including transparent, for a
distinctive look
پلی کربنات
مخلوط لایه ای از پلی استر و کربن در یک ماده سخت با فرکانس رزونانس کم ، که عمدتاً در بلندگوی
با صدای کاملاً شفاف و همچنین گاهی در ساخت بدنه اسپیکر بکار میرود . پلی کربنات (Tweeter) توئیتر
میتواند در رنگهای مختلف، یا با ظاهری شیشه ای، بصورتی متمایز تولید شود.
Foam material with polyester fibers blended for extra strength and durability. Polyester Polyester foam
foam is used for speaker surrounds
فوم پلی استر ماده فومی شک ل، که بمنظور افزایش استحکام و مقاومت بالا با الیاف پلی استری مخلوط میشود . فوم
مورد استفاده قرار میگیرد. Surround پلی استر، برای اسپیکرهای
Polyetherimide
Polyetherimide, also known as PEI, Polyethermide, or Polyimide, is a very common
polymer used for a variety of products. Its lightweight, shape-retaining properties, and
high-temperature handling make it a good, reasonably-priced option for tweeter
material
پلی اتریمید
پلی اتریمید /پلی ایمید نیز شناخته میشود، یکی از پلیمرهای رایج، مورد /PEI پلی اتریمید که با نام
استفاده در ساخت انواع مختل ف محصولات میباشد . وزن سبک، حفظ شکل اولیه، و توان تحمل در درجه
نموده است. (Tweeter) حرارت بالای آن، آنرا ماده ای مناسب، و کم هزینه در ساخت بلندگوی توئیتر
A polymer film, such as polypropylene, made stronger by the addition of the mineral Polymer/mica
mica.
پلیمر/میکا یک قشر پلیمری مانند پلی پروپیلن، با افزودن ماده معدنی میکا، محکم تر خواهد شد.
A very popular material for car speakers, polypropylene is fairly rigid, with good Polypropylene (PP)
internal damping, and complete weather-resistance
پلی پروپیلن یکی از متداولترین مواد مورد استفاده در اسپیکرهای اتومبیل . پلی پروپیلن به نحو مطلوبی سخت بوده،
خواص میرائی داخلی مناسب و مقاومت خوبی در برابر محیطهای اکسید کننده مانند هوا دارد.
PPTA
A polymer film that is chemically the same as “Aramid,” but produced as a film, rather
than as a fiber. It has the same excellent strength-to-weight characteristics as Aramid,
and is usually used in tweeters and midranges
PPTA
لایه ای پلیمری که از نظر شیمیائی مشابه “آرامید” میباشد. با این تفاوت که بیشتر بصورت قشری نازک
تولید میشود تا به شکل الیاف ، و همانند آرامید دارای نسبت استحکام به وزن بسیار عالی و مناسب
بکار میرود. (Midrange) و میدرنج ها (Tweeter) میباشد که معمولاً در بلندگوهای توئیتر
A Pioneer brand name for a filler material that is added to IMPP for increased rigidity. Rigilite
Rigilite
بمنظور افزایش سختی I.M.M.P نام مارکی از پایونیر مورد استفاده برای ماده ای پرکننده (فیلر) که به
آن اضافه میشود.
Silk
They don’t say “smooth as silk” for nothing. Silk is a highly-regarded material for
tweeters because of the smooth, open, and airy sound it produces. For best
performance, it must be properly treated and coated. High-quality silk can be somewhat
expensive
ابریشم
بی دلیل نیست که گفته میشود “به نرمی ابریشم “. ابریشم به علت صدای نرم و رسائی که تولید میکند،
است . بمنظور ارتقاء عملکرد آن، (Tweeter) ماده ای قابل توجه و با ارزش در ساخت بلندگوی توئیتر
میبایست بطور صحیح پوشش داده شود. ابریشم با کیفیت بالا میتواند بسیار گران قیمت باشد.
Silk/polymer
composite
Silk is blended with polymer materials to create a strong, rugged composite used in
tweeters
کامپوزیت
ابریشم/پلیمر
ابریشم با مواد پلیمری در هم آمیخته شده و کامپوزیتی محکم و سخت را تولید مینماید که در
بکار میرود. (Tweeter) بلندگوهای توئیتر
Used as a thin coating over polymer materials like PET, silver film provides a brighter Silver film
sound than the polymer alone. This material is used in tweeters
قِشر نقره
بکار میرود . در این پلیمرها پوشش نقره، صدای PET بصورت پوششی نازک بر مواد پلیمری از جمله
مورد (Tweeter) رساتری نسبت به پلیمرهای بدون پوشش ایجاد میکند . این ماده در بلندگوهای توئیتر
استفاده قرار میگرد.
A rare earth metal which is used in creating small, high-strength magnets. A small, Strontium magnet
strong magnet is very useful in building an effective tweeter
استرانسیوم از فلزات قلیائی خاکی کمیاب است که در تولید آهنربای با استحکام بالا بکار میروند . یک آهنربای کوچک
مناسب، بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. (Tweeter) و با استحکام بالا در ساخت بلندگوی توئیتر
Titanium
Titanium is quite strong, heat-resistant, and light. Usually used in tweeters, although
sometimes layered into polypropylene for woofers. Characteristically “bright-sounding”
in tweeters.
تیتانیوم
و (Tweeter) تیتانیوم کاملاً سخت، مقاوم در برابر حرارت و سبک میباشد . معمولاً در بلندگو های توئیتر
مورد استفاده (Woofer) همچنین گاهی اوقات بصورت لایه ای بر روی پلی پروپیلن در بلندگوهای ووفر
میباشد. (Tweeter) قرار میگیرد. و بطور مشخص عاملی برای تولید صدای با برد بالا در بلندگوی توئیتر
Titanium-coated
polypropylene
Coating polypropylene with titanium provides extra strength and stiffness to woofer
cones
پلی پروپیلن پوشش داده
شده با تیتانیوم
پلی پروپیلن پوشش داده شده با تیتانیوم، استحکام فوق العاده و سختی بالائی به مخروطهای بلندگوی
ساخته شده از آنها میبخشد. (Woofer) ووفر
Another name for a variety of cloth fabrics used for speaker construction. The intent is Textile
to replicate the smooth, open sound of silk tweeters
دستمال تکستیل نام دیگری برای انواع پارچه های مورد استفاده در ساخت اسپیکر . هدف از استفاده آن، برگرداندن نرمی و
ابریشمی میباشد. (Tweeter) صدای رسا در بلندگوهای توئیتر
A polypropylene base with nickel bonded to the top layer. This results in a light but Thermalum
strong cone material for woofer construction
ترمالیوم ماده ای با پایه پلی پروپیلن که سطح آن با لایه ای از نیکل مخلوط شده است و در ساخت مخروطهای
مورد استفاده قرار میگیرد. (Woofer) سبک، و در عین حال مستحکم، در بلندگوهای ووفر
UFLC
UFLC is the abbreviation for “polyUrethane Film Laminated Cloth.” This material is
used in soft dome tweeters because of its light weight, ability to keep its shape, and
smooth, natural sound characteristics
بافت لایه ای پلی یورتان
مخفف “بافت مورق پلی یورتان ” است . این ماده به علت وزن سبک و قابلیت حفظ شکل خود، و UFLC
برآمده (Tweeter) همچنین به خاطر سطح صاف و صدای طبیعی ای که تولید میکند، در بلندگوهای توئیتر
مورد استفاده قرار میگیرد.
Urethane is a plastic compound that’s more flexible and weather-resistant than natural Urethane
rubber. This compound is used for making speaker surrounds
پلیمر یورتان
(پلی کربامات)
یورتان پلاستیکی مرکب است که ن سبت به لاستیک طبیعی، انعطاف پذیرتر و در برابر هوا مقاوم تر
مورد استفاده قرار میگیرد. Surround میباشد. این ماده مرکب برای ساخت اسپیکرهای
Woven
polypropylene
A woven fabric made from strands of polypropylene. This woven material creates
cones that are stiffer than typical polypropylene film cones
پلی پروپیلن بافته شده پارچه ای بافته شده از رشته های پلی پروپیلن، که توسط آن مخروطهائی تهیه میشود که دارای لایه
پلی پروپیلن سخت تر میباشند.
Kevlar is the registered trademark for a light, strong para-aramid synthetic fiber, Kevlar
related to other aramids such as Nomex and Technora.
الیاف کِولار
(زنجیره های پلیمری بلند)
کِولار مارک تجار ی ثبت شده برای فیبر های ساخته شده از پارا آرام ی د قو ی و سبک که مرتبط با د یگر
آرامیدها مثل نومکس و تکنورا هستند، میباشد.

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

The maximum upload file size: ۲ MB. You can upload: image.